Januari 2018 - Janvier 2018

 

Hoofding nieuwsbrief
Januari 2018 - Janvier 2018

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

 

11.02.2018

Aan de leden van de Nizinnyclub Belgium

U wordt vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van de NCB op zondag 11 februari 2018 11u00. Deze vergadering heeft plaats in de kantine van de hondenschool Brabo“ te 2930 Brasschaat , Prins Albertlei 1.

 

AGENDA

1. Verwelkoming en opening door de voorzitter

            a. Mededelingen

                        Klacht neergelegd bij de KMSH door een lid tegen de beheerraad van de NCB.

            b. Behandeling van de voor 1 februari 2018 binnengekomen briefwisseling

2. Bespreking en goedkeuring verslag algemene ledenvergadering 05.03.2017

3. Verslag van de werkzaamheden van het bestuur werkingsjaar 2017 door de secretaris

4. Financiële toestand NCB 2017

            a) Verslag en bespreking van de financiële jaarstukken 2017 + begroting 2018 door de             penningmeester

            b) Verslag van de kascontrolecommissie 2017

            c) Ontheffing bestuur 2017

            d) Verkiezing kascontrolecommissie 2018

5. Verkiezing bestuursleden :

            Uittredend en herkiesbaar :

            Katja Jasica : uittredend en herkiesbaar
            Oproep kandidaat bestuursleden : gelieve schriftelijk uw kandidatuur door te geven   aan de secretaris . (uittreksel uit de statuten : Artikel 12   Voordrachten

            Elke nieuwe kandidaat voor de beheerraad dient minstens 1 jaar lid te zijn van de            Vereniging. Zijn kandidatuur moet schriftelijk ingediend worden via het secretariaat   op uiterlijk 1 februari 2018.)

6. Vaststelling lidgeld 2019

7. Activiteiten 2018

9. Varia

 

Briefwisseling in verband met de algemene ledenvergadering dient schriftelijk aan het secretariaat te worden toegestuurd voor 1 februari 2018.

In naam van het bestuur

Corinne Smesman

Secretaris – Azaleastraat 4, 9090 Melle


INVITATION ASSEMBLEE GENERALE

 

11.02.2018

A tous les membres du Nizinnyclub Belgium

Nous avons l’honneur de vous inviter à assister à l’assemblée générale du NCB le dimanche 11 février 2018 à 11h00. Cette réunion se tiendra dans le cafétéria de l’école canine du Brabo à 2930 Brasschaat, Prins Albertlei 1.

 

AGENDA

1. Accueil et ouverture par la présidente

            a. Communications

                        Plainte déposée par un membre auprès de la SRSH contre le bureau du NCB

            b. Traitement du courrier rentré avant le 1 février 2018

2. Discussion et approbation du rapport de l’assemblée générale du 05.03.2017

3. Rapport des activités du comité de l’année précédente 2017 par le secrétaire

4. Etat financier 2017 du NCB

            a) Rapport et discussion des pièces financières 2017 + budget 2018 par le trésorier

            b) Rapport de la commission de contrôle de caisse 2017

            c) Décharge du comité 2017

            d) Election de la commission de contrôle de caisse 2018

5. Election membres du comité :

            Sortant et rééligible : Katja Jasica

            Appel candidat membre du comité : les candidats sont priés de communiquer leur       nom par écrit au secrétaire.

            (extrait du statuts : Art. 12   Candidatures: Chaque nouveau candidat pour le conseil             d’administration doit être membre actif de l’association depuis 1 an. Sa candidature        doit être adressée par écrit au plus tard au secrétariat avant le 1 février 2018)

6. Etablissement de la cotisation 2019

7. Activités 2018

8. Tour de table

 

Le courrier concernant l’assemblée générale doit être envoyé par écrit au secrétarait avant le 1 février 2018.

Au nom du comité

Corinne Smesman

Secrétaire – Azaleastraat 4, 9090 Melle

    
  

 

Verslag ALV 2017 - Rapport RSG 2017

 

 

 

 

 NIET VERGETEN IN TE SCHRIJVEN - NE PAS OUBLIER D'INSCRIRE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nieuwjaarswandeling

 
 
 
log
 

Nieuwe leden - nouveau membres

Lid worden? / Devenir Membre?

De club stelt zich tot doel het ras de Polski Owczarek Nizinny in België beter kenbaar te maken en te verbeteren. Regelmatig worden er wandelingen georganiseerd en ieder jaar een internationale Polksi Owczarek Nizinny clubdag gehouden. De club heeft haar eigen clubblad welke 4 keer per jaar verschijnt, daarin worden alle evenementen aangekondigd, u vindt er informatie over de club en nuttige artikels over het ras. De club staat open voor iedereen die geïnteresseerd is in de PON, zowel huidige als toekomstige eigenaars van de PON.


Le but principal du club est la promotion et l’amélioration de la race du Polski Owczarek Nizinny en Belgique. Nous organisons régulièrement des activités comme des promenades et une journée nationale du Polski Owczarek Nizinny Club. Le club a son propre bulletin trimestriel avec tous les détails des activités prévues, informations concernant le club et articles intéressants sur la race. Le club est ouvert à chaque intéressé à la race du Polski Owczarek Nizinny comme les propriétaires actuels et futures.

Toetredingsformulier / Formulaire d'adhesion.
 
 
 

Bestuur - Comité

   
Katja Jasica Voorzitter - président
Giuseppe de Francesco Penningmeester - Trésorier
Corinne Smesman Secretaris - Sécretaire
De Smedt Nik Commissaris - Commissaire
Terry van Doosselaere Commissaris - Commissaire
& pupbemiddeling - médiation
des chiots
2078797
 
Powered by AcyMailing