Language - Taal

Statuten

 Artikel 1 Naam, duur en vestigingsplaats De Vereniging is opgericht onder de naam N.C.B.(Nizinny Club Belge, Nizinny Club België)

en zal hierna verder genoemd worden als “de Vereniging”.Zij werd opgericht op de stichtingsvergadering van 23 maart 2002, te Schilde, en dit voor onbepaalde duur.De maatschappelijke zetel is gevestigd in de Antwerpse agglomeratie.De maatschappelijke zetel kan bij eenvoudige beslissing van de beheerraad verplaatst worden.

 

Artikel 2 Doel en middelen
1. De Vereniging heeft tot doel:Het ras Polski Owczarek Nizinny in stand te houden en te verbeteren.Fokkers en liefhebbers van het ras tot elkander te brengen.De hondensport te bevorderen.Het fokken van het ras in de zuiverste en de gezondste vorm aan te moedigen.
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken langs wettige weg, onder andere door:Het houden van vergaderingen, wandelingen en lezingen.Het steunen en organiseren van tentoonstellingen en wedstrijden.Het verlenen van elke voorlichting betreffende aankoop, verzorging, fokkerij en opvoeding van de hond in het algemeen.Het steunen van andere kynologische manifestaties.Voorts door andere wettige middelen voor het doel bevorderlijk mits niet in strijd met de bepalingen van de Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus.Het opstellen van een fokbeleid ter bestrijding van erfelijke gebreken binnen het ras en het registreren van uitslagen en onderzoeken van erfelijk bepaalde afwijkingen.De Vereniging zal ook een register bijhouden van raszuivere Polski Owczarek Nizinny.Dit echter zonder verstrekking of publicatie van deze gegevens, behalve indien hiervoor aan de betrokkenen toestemming werd gevraagd en schriftelijk verkregen.De Vereniging zal ook periodiek een clubblad uitgeven.
Artikel 3 K.K.U.S.H.
1. De Vereniging is aangesloten bij de K.K.U.S.H.onder sectie 4 A, waarvan zij zowel het huidige als elk later in voege tredend reglement aanvaardt. Zij erkent de conventie van 12 februari 1928, die een herziening inhoudt van het pakt van 6 januari 1908 en aan de basis ligt van de Belgische Kynologische vereniging.Zij verbindt zich er toe elke andere organisatie, niet aangesloten bij de K.K.U.S.H. of het F.C.I. noch moreel, noch daadwerkelijk te steunen.
Artikel 4 Verenigingsjaar
Het Verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 5 Leden Het aantal leden is onbeperkt, maar mag nooit minder dan drie bedragen.Buitenlanders zijn tot de Vereniging toegelaten.De Vereniging bestaat uit:Actieve leden:Zijn de natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaar bereikt hebben en als zodanig zijn toegelaten.Steunende leden:Zijn actieve leden die de Vereniging met een jaarlijkse bijdrage, hoger dan het lidmaatschap steunen.Ereleden:Zijn de natuurlijke personen die zich voor de vereniging of het Ras buitengewoon verdienstelijk gemaakt hebben en om die reden als zodanig zijn benoemd door de algemene ledenvergadering. Ereleden zijn vrijgesteld van de jaarlijkse bijdrage.Gezinsleden:Zijn zij die met een actief lid zijn getrouwd of daarmee duurzaam samenleven en als zodanig zijn toegelaten.
Zij betalen een verminderd lidgeld, maar ontvangen geen Clubblad.

Artikel 6 Toelating van Leden Om lid te worden van de Vereniging, dient men de leeftijd van 18 jaar bereikt te hebben, en zich schriftelijk aan het secretariaat te wenden.De lijst met kandidaat-leden wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt in het Clubblad. Het lidmaatschap gaat pas in nadat, eventuele schriftelijk ingestuurde bezwaren werden onderzocht door de beheerraad.De beheerraad kan het besluit omtrent de toelating ten hoogste twee maanden na publicatie in het clubblad aanhouden.Bij de weigering van een kandidaat lid is de beheerraad niet gehouden hiervan de reden op te geven.Personen die reeds lid zijn van een kynologische vereniging niet aangesloten bij de K.K.U.S.H., of lid zijn van een buitenlandse vereniging, niet erkend door het F.C.I., kunnen geen lid worden of blijven van de Vereniging.
Artikel 7 Jaarlijkse Lidgelden Het jaarlijks lidgeld wordt door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en kan slechts door haar gewijzigd worden.Actieve leden betalen een jaarlijks lidgeld van maximum 100,00 €
Een eenmalig inschrijfgeld kan maximum 100,00 € bedragen.
Het lidgeld is jaarlijks te voldoen in de loop van de maand januari.
Wanneer het lidmaatschap van een lid in de loop van het Verenigingsjaar eindigt, blijft desondanks het lidgeld over het gehele jaar verschuldigd.

Artikel 8 Einde van het Lidmaatschap Het lidmaatschap eindigt door:Overlijden.Schriftelijke ontslagname.Wanbetaling.Bewuste handelingen strijdig met de statuten en / of reglementen.Uitsluiting.
Artikel 9 Strafbepalingen Kunnen uitgesloten worden:Leden die een eerloze daad stelden of op enigerlei wijze de rechten van de Vereniging ernstige schade toebrachten.De uitsluiting dient uitgesproken te worden door de Algemene Ledenvergadering, met meerderheid van de aanwezige stemgerechtigden, en dit nadat de belanghebbende werd gehoord en de nodige inlichtingen heeft verstrekt.De betrokkene zal per aangetekend schrijven hiertoe worden uitgenodigd.2. Elke persoon door een strafbepaling getroffen, heeft het recht in hoger beroep te gaan bij de kynologische raad, indien de Vereniging de uitbreiding van de strafbepaling tot gans de Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus aanvraagt. 

Artikel 10 Organen
De Vereniging kent:Een Beheerraad.Een Directieraad.Een Algemene Vergadering.Een Kascommissie.
Artikel 11 De Beheerraad De beheerraad bestaat uit minstens 3 en maximum 7 leden en is steeds oneven in aantal.Zij worden door en uit de leden gekozen op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bij schriftelijke stemming.De leden van de beheerraad worden voor een tijdsspanne van maximum 3 jaar benoemd.Indien tengevolge één of andere reden het aantal beheerders minder dan de helft bedraagt:Dan zal de beheerraad één of meerdere actieve leden kiezen ter vervanging (ad interim), die het mandaat van hun voorganger(s) zullen verder zetten.Deze benoemingen zullen op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering dienen bekrachtigd te worden.De taken van de beheerders worden bij huishoudelijk reglement bepaald.De beheerraad vergadert zo vaak het dit nodig acht.Elke beslissing is slechts geldig indien meer dan de helft van de beheerders aanwezig zijn.Alle besluiten worden door de beheerraad genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.De beheerraad heeft de meest uitgebreide macht voor het beheer van de Vereniging en de verwezenlijking van haar doel. Alles wat niet uitdrukkelijk volgens de statuten of de wet voorbehouden is aan de Algemene Ledenvergadering behoort tot de bevoegdheden van de beheerraad.Het is leden van de beheerraad niet toegelaten hun functie te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.
Artikel 12 Voordrachten Elke nieuwe kandidaat voor de beheerraad dient minstens 1 jaar lid te zijn van de Vereniging.Zijn kandidatuur moet schriftelijk ingediend worden via het secretariaat op uiterlijk 15 januari van elk jaar.
Artikel 13 Einde deelname aan de beheerraad De deelname aan de beheerraad eindigt door:Het beëindigen van het lidmaatschap van de Vereniging.Periodieke aftreding.Ontslag.Oplegging van een straf door de K.K.U.S.H.De deelname aan de beheerraad eindigt:In de gevallen bedoelt onder Art. 13.1.a.c.d met onmiddellijke ingang.In de gevallen bedoeld onder Art. 13.1.b op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.
Artikel 14 Periodieke aftreding Jaarlijks treden op de Algemene Ledenvergadering 1,2 of 3 van de beheerders af, volgens een door de beheerraad op te maken en zo nodig te wijzigen schema.Dit schema wordt zodanig opgemaakt dat:Ieder lid van de beheerraad uiterlijk 3 jaar na zijn benoeming aftreedt.Voorzitter, secretaris en penningmeester nooit alle drie gelijktijdig uittredend zijn.Zij die in een tussentijdse vacature benoemd worden, in het schema de plaats van hun voorganger innemen.Volgens schema aftredende leden van de beheerraad zijn direct herverkiesbaar.
Artikel 15 Vertegenwoordiging De Vereniging is niet aansprakelijk voor verbintenissen aangegaan door leden zonder de schriftelijke goedkeuring van de beheerraad.Verbintenissen met betrekking op het dagelijks beheer worden door één lid van de directieraad geldig ondertekend.Voor alle onderhandse en notariële akten is de handtekening vereist van twee leden van de directieraad.In juridische aangelegenheden zal de Vereniging vertegenwoordigd worden door de Voorzitter of door twee gevolmachtigden, aan te duiden door de beheerraad.
Artikel 16 Directieraad De beheerraad kiest jaarlijks uit zijn beheerders:Een Voorzitter.Een Secretaris.Een Penningmeester.Die samen de directieraad vormen.Deze functies zijn onverenigbaar.De directieraad is belast met de uitvoering van de beslissingen van de beheerraad, handelt alle lopende zaken af en treedt op in naam van de Vereniging; maar legt hierover verantwoording af op de eerstvolgende vergadering van de beheerraad.
Artikel 17 De Algemene Ledenvergadering De Algemene Ledenvergadering is de hoogste autoriteit van de Vereniging.De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering heeft plaats tijdens het eerste kwartaal op een datum en plaats door de beheerraad te bepalen. Uitnodigingen hiervoor dienen ten minste 3 weken voordien te worden verzonden, samen met de dagorde.
In deze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering komen in ieder geval aan de orde:Het jaarverslag bedoelt in artikel 19.Het financieel verslag bedoelt in artikel 20.Het verslag van de Kascommissie bedoelt in artikel 21.De begroting bedoelt in Art. 22.De benoeming van een kascommissie zoals bedoelt in artikel 21.De voorziening in vacatures bij de beheerraad.De beheerraad is verantwoording verschuldigd op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.De Algemene Ledenvergadering geeft ontlasting aan de beheerders.De besluiten van de Algemene Ledenvergadering worden via het verenigingsblad aan de leden medegedeeld.Alle besluiten eisen een volstrekte meerderheid van stemmen, zijnde de helft der geldig uitgebrachte stemmen + één, zover bij wet of deze statuten niet anders is bepaald.De wijze van stemmen wordt door het Huishoudelijk Reglement bepaald.Buitengewone Algemene Ledenvergaderingen kunnen belegd worden zo dikwijls als de beheerraad dit nodig acht, of wanneer 1/5 van het aantal leden daartoe een met redenen omkleed verzoek doet.In dit laatste geval schrijft de beheerraad een buitengewone 
lgemene Ledenvergadering uit binnen 6 weken volgend op het verzoek.

Artikel 18 Toegang en Stemrecht Actieve leden, gezinsleden, steunende leden en ereleden hebben toegang op de Algemene Ledenvergadering.Over toelating van andere dan de in het eerste lid bedoelde personen beslist de beheerraad.Actieve leden, gezinsleden en steunende leden hebben stemrecht op de Algemene Ledenvergadering, zodra hun lidmaatschap de looptijd van 3 maanden overschrijdt.Zij kunnen zich echter niet bij volmacht laten vertegenwoordigen.Ereleden hebben slechts een raadgevende stem op de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 19 Jaarverslag De beheerraad brengt jaarlijks een schriftelijk jaarverslag uit over de gang van zaken in de Vereniging.Dit verslag moet op de eerste jaarlijkse Algemene Ledenvergadering besproken worden.
Artikel 20 Financieel verslag De beheerraad brengt jaarlijks een schriftelijk verslag uit betreffende de financiële toestand van de Vereniging.Dit verslag moet op de eerste jaarlijkse Algemene Ledenvergadering besproken worden.Het boekjaar van de Vereniging behelst een volledig kalenderjaar, behalve in het stichtingsjaar, waar het loopt van bij de stichtingsdatum tot 31 december.Het financiële verslag zal onderzocht worden door een kascontrolecommissie, die elk jaar op de Algemene Ledenvergadering zal worden aangesteld.Deze commissie zal hiertoe een persoonlijke uitnodiging krijgen om vooraf inzage te krijgen in de boekhouding, en brengt verslag uit op de Algemene Ledenvergadering.
Artikel 21 Kascommissie De Algemene Ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de stemgerechtigde leden een kascommissie van twee leden met zo mogelijk 2 plaatsvervangende leden. Zij mogen geen deel uitmaken van de beheerraad.De kascommissie onderzoekt het financieel verslag en brengt hiervan schriftelijk of mondeling verslag uit op de eerste jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.De beheerraad stelt de kascommissie in staat haar onderzoek tijdig voor de Algemene Ledenvergadering te verrichten.
Artikel 22 Begroting
1. De beheerraad legt jaarlijks aan de Algemene Ledenvergadering een begroting van inkomsten en uitgaven ter vaststelling voor op een zodanig tijdstip, dat, deze begroting behandeld kan worden vóór de aanvang van het betreffende Verenigingsjaar of uiterlijk op de in dat jaar te houden jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
2. De beheerraad is niet bevoegd tot het aangaan van verplichtingen als daardoor de begrotingspost ten laste waarvan de betreffende uitgaven moeten worden gebracht, met meer dan tien procent zou worden overschreden of het totale financiële resultaat van het betreffende Verenigingsjaar daardoor ongunstiger zou worden dan in de begroting voorzien.
3. Indien evenwel de begroting niet wordt vastgesteld vóór de aanvang van het betreffende Verenigingsjaar, dan is het bestuur gedurende iedere maand die geheel of gedeeltelijk aan die vaststelling voorafgaat, bevoegd tot het aangaan van verplichtingen tot ten hoogste een/twaalfde gedeelte van de betreffende post van de ontwerpbegroting.

Artikel 23 Onvoorziene gebeurtenissen
Onvoorziene gebeurtenissen die niet door de huidige statuten worden gedekt, zullen door de beheerraad volgens de regels en gewoonten van de K.K.U.S.H. worden opgelost.

Artikel 24 Statutenwijziging Wijzigingen aan de statuten kunnen alleen geschieden op voorstel van de beheerraad of op voorstel van tenminste 1/3 van de leden, welk voorstel minstens 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen op zich moet hebben verenigd, uitgebracht op een Algemene Ledenvergadering waarop tenminste 2/3 der stemgerechtigde leden moeten aanwezig zijn.Indien deze 2/3 niet aanwezig zijn, wordt er een buitengewone Algemene Ledenvergadering belegd, waarop, ongeacht het aantal aanwezigen de wijzigingen worden goedgekeurd met een meerderheid van 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.De voorgestelde wijzigingen worden minstens 3 weken voor de behandeling ter kennis gebracht van de leden. De goedgekeurde wijzigingen zullen vervolgens medegedeeld worden binnen de 30 dagen aan het secretariaat van de V.d.A.
Artikel 25 Reglementen De beheerraad kan een huishoudelijk reglement en andere reglementen opstellen.Deze regelen alle zaken, waarin de statuten niet voorzien.Deze mogen echter geen bepalingen bevatten in strijd met de wet of deze statuten.
Artikel 26 Ontbinding Tot ontbinding kan alleen worden overgegaan in een daartoe afzonderlijk belegde Algemene Ledenvergadering, welke ten minste zes weken vooraf moet worden samengeroepen.Het besluit tot ontbinding is dan slechts genomen mits meerderheid zoals voorzien in art. 24 van deze statuten.De bezittingen van de Vereniging worden dan bij gewone meerderheid van stemmen aan een andere Belgische kynologische vereniging toegekend.
Artikel 27 
1. In geval van onenigheid binnen de Vereniging zullen de fondsen op een speciale rekening van de V.d.A. worden gezet, die ze dan weer vrijgeeft na oplossing van het geschil.

Deze statuten werden aldus vastgesteld en goedgekeurd:
in de stichtingsvergadering van 23 maart 2002 te Schilde.
Door de stichtende leden:De Meester Lieve, J. Pauwelstraat 196, 2660 Hoboken, tel: 03/825.60.12Verlinden Karine, Solferinostraat 12, 2040 Berendrecht, tel: 03/568.12.39Smeyers Rik, Kommershoek 3, 2040 Berendrecht, tel: 03/568.14.12Boeckstens Elza, Kommershoek 3, 2040 Berendrecht, tel: 03/568.14.12 Van der Borst Willeke, St. Gerardshof 30, 4744 BD Bosschenhoofd, Nederland
En door:
De voorzitter: Jasica Katja, Grote Beemd 66, 2970 Schilde, tel:03/383.24.00
De secretaris: Wouters Marcella, Naamsesteenweg 441, 3800 St.-Truiden, tel:011/67.18.74
De penningmeester: Smeyers Carl, Solferinostraat 12, 2040 Berendrecht, tel:03/568.12.39
De commissarissen: Scigacz-Dudart Hania, Rue des Buissières 75, 5650 Pry, tel:071/61.28.4
Brems Benny, J. Pauwelstraat 196, 2660 Hoboken, tel: 03/825.60.12