Language - Taal

HUISHOUDELIJK

Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement regelt alle zaken waarin de statuten van de Vereniging niet voorzien.

Artikel 2 Toelating van LedenZij die als lid tot de Vereniging willen toetreden, vermelden bij hun schriftelijk aanmelding hun naam, voornaam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer.Bij een aanmelding als gezinslid wordt de naam van de partner vermeld.
Artikel 3 Omschrijving der functiesVoorzitterDe voorzitter bevordert de behartiging van de belangen van en de goede gang van zaken in de Vereniging.Hij leidt, de Algemene Ledenvergadering en de vergaderingen van de beheerraad.Hij handhaaft in en buiten de vergaderingen de statuten en reglementen van de Vereniging.Hij bepaalt de volgorde van behandeling van zaken ter vergadering, zolang de vergadering daarover geen besluit neemt.Hij verleent het woord en heeft het recht elke spreker tot de orde te roepen of het woord te ontnemen of de vergadering te doen verlaten. Een en ander na overleg met de andere beheerders.Hij ondertekent samen met de secretaris de goedgekeurde verslagen van alle vergaderingen en de belangrijke uitgaande brieven.Een eventuele ondervoorzitter vervangt de voorzitter tijdens diens afwezigheid, hij heeft dezelfde rechten en plichten.

SecretarisDe secretaris voert alle briefwisseling van de Vereniging, waarvan hij kopij houdt en op elke beheerraadsvergadering verslag uitbrengt.Hij maakt de verslagen van de Algemene Ledenvergadering en de vergaderingen van de beheerraad. Hij zendt de verslagen van vergaderingen van de beheerraad zo spoedig mogelijk na die vergadering aan alle leden van de beheerraad en plaatst de behandeling hiervan op de agenda van de eerstvolgende vergadering van de beheerraad.Hij ondertekent samen met de voorzitter de goedgekeurde verslagen van alle vergaderingen en de belangrijke uitgaande brieven.Hij draagt samen met de voorzitter zorg voor de opstelling van de agenda’s en alle bijhorende stukken voor de Algemene Ledenvergadering en de vergaderingen van de beheerraad en ziet toe op de tijdige verzending daarvan.Hij doet in iedere vergadering van de beheerraad mededeling van alle ingekomen brieven. Aan het Bestuur gerichte of voor het bestuur bestemde brieven, maar bij andere leden van de beheerraad binnengekomen brieven, worden zo snel mogelijk aan de secretaris doorgezonden.Hij draagt zorg voor het bijhouden van een overzichtelijk archief, waarin naast alle ingekomen stukken en afschriften van alle uitgaande stukken, alle vergaderstukken en verslagen, ook alle overige voor de vereniging belangrijke stukken worden opgenomen.Hij draagt zorg voor het voortdurend en nauwkeurig bijhouden van een ledenbestand, waarin de namen, adressen en het soort lidmaatschap van alle leden zijn opgenomen.Hij draagt er door registratie van de in een Algemene Ledenvergadering aanwezige stemgerechtigde leden zorg voor dat bij eventuele stemmingen ieder aanwezig stemgerechtigd lid op zo doelmatig mogelijk wijze één stem kan uitbrengen.Hij stelt het jaarverslag zo tijdig samen dat dit, na goedkeuring door de beheerraad, kan behandeld worden op de eerste jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.Het jaarverslag wordt door goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering beschouwd als ontlasting van de secretaris over diens beheer van het afgelopen jaar.De beheerraad kan besluiten, dat een deel der werkzaamheden van de secretaris door een ander lid van de beheerraad worden uitgevoerd.PenningmeesterDe penningmeester ziet toe op het doen van alle ontvangsten en uitgaven van de Vereniging.Hij zorgt voor een tijdige inning van de jaarlijkse lidgelden der leden.De penningmeester behoeft voorafgaande toestemming van de beheerraad voor het doen van uitgaven en voor het aangaan van verbintenissen hoger dan waartoe door de beheerraad is besloten.Hij draagt zorg voor het bijhouden van een kasboek en legt op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering verantwoording af voor zijn beleid.Hij stelt de begroting, de rekening en verantwoording met bijlagen en kasbewijzen zo tijdig samen dat dit, na goedkeuring door de beheerraad, kan behandeld worden op de eerste jaarlijkse Algemenen Ledenvergadering.De rekening en verantwoording met bijlagen en kasbewijzen ( vooraf gecontroleerd door de kascommissie ) wordt door goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering beschouwd als ontlasting van de penningmeester over diens beheer van het afgelopen jaar.
verige niet in functie benoemde leden van de beheerraadZij hebben als taak de anderen te helpen in de uitvoering van hun functie.
Artikel 4 Vergaderingen van de beheerraadDe beheerraad vergadert minstens éénmaal per twee maand.Plaats en datum zijn door de voorzitter op een vorige vergadering van de beheerraad te bepalen.De agenda, vermeldende de te behandelen onderwerpen, en eventuele toelichtende stukken worden zo tijdig aan alle leden van de beheerraad verstuurt dat deze zich op verantwoorde wijze op de vergadering kunnen voorbereiden.
Artikel 5 Einde deelname aan de beheerraad
1. Ieder die ophoudt lid van de beheerraad te zijn, is verplicht binnen twee weken na het einde van zijn functie binnen de beheerraad alle onder hem berustende verenigingsstukken en eigendommen van de vereniging behoorlijk geordend aan zijn opvolger of aan een ander daartoe door de beheerraad aan te wijzen lid van de beheerraad over te dragen. De beheerraad kan deze termijn verlengen.

 

Artikel 6 Algemene LedenvergaderingenDe Algemene Ledenvergadering kan geen besluiten nemen over een onderwerp, dat niet duidelijk in de agenda als te behandelen agendapunt is omschreven.Van brieven die aan de Algemene Ledenvergadering zijn gericht, wordt in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering bij de behandeling van het agendapunt “ingekomen stukken” mededeling gedaan.Zij vormen geen onderwerp van beraadslaging indien zij niet afzonderlijk als te behandelen agendapunt op de agenda zijn vermeld of met een ander agendapunt verband houden, tenzij de vergadering anders besluit. De Algemene Ledenvergadering kan echter ook in dat geval niet afwijken van het eerste lid.Ieder lid kan ter vergadering over één agendapunt niet vaker dan tweemaal het woord voeren, tenzij met toestemming van de voorzitter of van de vergadering.Ieder lid heeft het recht punten op de dagorde van de Algemene Ledenvergadering te plaatsen. Deze dienen in het bezit van het secretariaat te zijn 6 weken voor de Algemene Ledenvergadering.
Artikel 7 Algemene Ledenvergaderingen; stemmingenOver personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. In twijfelachtige gevallen beslist de voorzitter of de stemming schriftelijk zal geschieden en bepaalt hij de wijze waarop deze schriftelijke stemming zal worden gehouden.Een in de Algemene Ledenvergadering uitgebrachte stem is ongeldig, indien de keuze van het betreffende lid daaruit naar het oordeel van de voorzitter of, als een stembureau is gevormd, naar het oordeel van het stembureau niet duidelijk en ondubbelzinnig blijkt.Een schriftelijk stemming is ongeldig, indien meer stemmen zijn uitgebracht dan er stemgerechtigde leden aanwezig zijn en het verschil op de uitslag van de stemming van invloed kan zijn.Indien bij een stemming over personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt een tweede stemming gehouden. Is ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft een herstemming plaats. Bij herstemming wordt benoemd geacht, hij wie de meeste stemmen kreeg.Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel aangehouden tot de volgende vergadering. Mochten alsdan weerom de stemmen staken, dan wordt het voorstel als verworpen beschouwd.Ongeldige stemmen ( d.i. ondertekend, blanco, onduidelijk of iets anders bevattend dan de naam van de kandidaat of wat door de voorzitter verzocht werd ) worden van het aantal uitgebrachte stemmen afgetrokken.
Artikel 8 Algemene Ledenvergadering; ordeDe voorzitter kan een lid dat ter vergadering onfatsoenlijke taal gebruikt of zich op andere wijze misdraagt, na waarschuwing het recht ontnemen om bij het betreffende agendapunt of gedurende de gehele vergadering verder het woord te voeren. Bij herhaald wangedrag kan de voorzitter het lid het recht ontnemen de Algemene Ledenvergadering verder bij te wonen.
Artikel 9 Algemene Ledenvergadering; StembureauBij schriftelijke stemming, wordt uit de aanwezig stemgerechtigde leden een stembureau gevormd.Dit stembureau bestaat uit 3 leden, aan te wijzen door de voorzitter.
Artikel 10 Representatie
1. De leden wekken tegenover derden niet de indruk dat zij de Vereniging representeren, tenzij zij deel uitmaken van de beheerraad of door de beheerraad tot representatie zijn gemachtigd.

Artikel 11 VerenigingsbladDe beheerraad bevordert, dat tenminste drie maal per jaar een clubblad van de Vereniging verschijnt.De beheerraad bepaalt binnen de grenzen van de begroting de omvang en vormgeving van het clubblad.In het Clubblad worden in ieder geval opgenomen:De namen en adressen van de leden van de beheerraad.Mededelingen door de beheerraad.Kandidaat leden.Het advertentietarief wordt door de beheerraad bepaald. De beheerraad beslist over de plaatsing van advertenties.
Artikel 12 Onvoorziene gevallenIn gevallen waarin de wet, de statuten en dit reglement niet voorzien, beslist de beheerraad. Over zijn beslissing legt de beheerraad desgevraagd verantwoording aan de Algemene Ledenvergadering af.
Artikel 13 Wijziging huishoudelijk reglement
1. Tot wijziging van dit huishoudelijk reglement kan alleen overgegaan worden mits tweederde meerderheid binnen de voltallige beheerraad

Dit Huishoudelijk Reglement werd aldus vastgesteld en goedgekeurd:
In de stichtingsvergadering van 23 maart 2002 te Schilde.
Door de stichtende leden:De Meester Lieve, J. Pauwelstraat 196, 2660 Hoboken, tel: 03/825.60.12Verlinden Karine, Solferinostraat 12, 2040 Berendrecht, tel: 03/568.12.39Smeyers Rik, Kommershoek 3, 2040 Berendrecht, tel: 03/568.14.12Boeckstens Elza, Kommershoek 3, 2040 Berendrecht, tel: 03/568.14.12 Van der Borst Willeke, St. Gerardshof 30, 4744 BD Bosschenhoofd, Nederland

En door:
De voorzitter: Jasica Katja, Grote Beemd 66, 2970 Schilde, tel:03/383.24.00
De secretaris: Wouters Marcella, Naamsesteenweg 441, 3800 St.-Truiden, tel:011/67.18.74
De penningmeester: Smeyers Carl, Solferinostraat 12, 2040 Berendrecht, tel:03/568.12.39
De commissarissen: Scigacz-Dudart Hania, Rue des Buissières 75, 5650 Pry, tel:071/61.28.43 Brems Benny, J. Pauwelstraat 196, 2660 Hoboken, tel: 03/825.60.12