Language - Taal

Reglement d'elevage

 

FOKREGLEMENT NIZINNY CLUB BELGIË (N.C.B.)
A. DOELSTELLING:

Dit fokreglement is gericht op het instandhouden, bewaken en bevorderen van de gezondheid, het karakter en het welzijn, alsmede van de rastypische eigenschappen van het ras

B. FOKDIEREN :

Algemeen : Fokdieren dienen in het bezit te zijn van een door het FCI erkende Stamboom.

Beide ouderdieren dienen over een goede gezondheid te beschikken, zowel lichamelijk als mentaal.

Fokdieren moeten op het ogenblik van dekking minstens 18 maanden oud zijn.

Honden die lijden aan erfelijke afwijkingen komen niet in aanmerking voor de fok.

Beide ouderdieren dienen in het algemeen aan de voor het ras geldende rasstandaard te voldoen.Zij dienen tenminste tweemaal op een door de KMSH en/of de FCI gereglementeerde expositie, de kwalificatie Zeer Goed te behalen. Dit dient te gebeuren onder twee verschillende door de KMSH en/of de FCI voor het ras Polski Owczarek Nizinny erkende keurmeesters.

Of op een door de NCB georganiseerde Aankeuring / Selectiekeuring minimaal de kwalificatie zeer Goed te behalen. Dit dient te gebeuren onder een door de KMSH en/of de FCI voor het ras Polski Owczarek Nizinny erkende keurmeester.

Heupdysplasie (HD)
Fokdieren moeten zijn onderzocht op Heupdysplasie op de leeftijd van minimaal 15 maanden. De beoordeling moet zijn gebeurd door een door de KMSH erkende instantie.Tussen honden met de FCI - beoordeling HD A en HD B mag elke willekeurige oudercombinatie worden gevormd.
Honden met de FCI - beoordeling HD C mogen enkel gebruikt worden in combinatie met HD A of B
Honden met de FCI - beoordeling HD D of HD E mogen niet voor de fokkerij worden gebruikt.
Voor landen waar geen officiële commissie bestaat, dient de eigenaar de foto’s met het protocol voor te leggen, met de mogelijkheid voor een “ second opinion “.

Teven :De eerste succesvolle dekking van een Teef dient te gebeuren voor de leeftijd van 60 maanden.
Het laatste nest van een Teef dient verwekt te zijn voor de leeftijd van 96 maanden.
Een Teef mag maximum 5 succesvolle dekkingen hebben tussen de leeftijd van 18 maanden en 96 maanden.
De periode tussen 2 werpdata dient minimaal 11 maanden te bedragen.

Reuen :Een Reu is slechts inzetbaar tot de leeftijd van 120 maanden.
Een Reu mag maximum 30 maal succesvol ingezet worden tussen de leeftijd van 18 maanden en 120 maanden.
Een Reu mag op jaarbasis slechts ingezet worden voor het aantal succesvolle dekkingen, dat voorkomt uit de volgende berekening. Het gemiddelde aantal nesten geboren in België van de voorbije drie jaar gedeeld door drie.Deze regels gelden zowel voor Belgische als Buitenlandse Reuen die in België worden ingezet.

PUPS :
Richtprijs :
a. De verenigingsrichtprijs voor een Pup bedraagt 1000.00 € voor een nizinny.
b. De verenigingsrichtprijs voor een dekking bedraagt 100.00 € + 100.00 € per levende pup op de leeftijd van 8 weken.
Aflevering :
De pups dienen minimaal de leeftijd van 7 weken te hebben voordat zij mogen overgedragen worden aan de nieuwe eigenaars.
Bij aflevering dienen de pups in goede gezondheid te verkeren

De fokker zal zorg dragen voor een deugdelijke ontworming en inenting van de pups, volgens gangbare veterinaire inzichten, en voor een volledig door de dierenarts ingevuld vaccinatieboekje.

De fokker is verplicht de pups zo goed mogelijk te socialiseren.

De pups dienen gechipt te zijn, op een wijze erkend door de KMSH.

Alle pups dienen geregistreerd te zijn bij het BVIRH.

Pupbemiddeling :Om in aanmerking te komen voor pupbemiddeling dient de fokker minstens 1 jaar lid te zijn, en aan dit fokreglement te voldoen.Enkel deze nesten worden bemiddeld/ vermeld in het clubblad, indien de dekmelding tijdig (binnen de 3 weken na de dekking) op het secretariaat is toegekomen. 
AANKEURINGEN :
a. De fokker van een nest Nizinny pup zal er bij zijn kopers ten zeerste op aandringen
hun pups te laten keuren op HD en dit tussen de leeftijd van 15 maanden en 3 jaar
en dit om het ras te vrijwaren van mogelijke afwijkingen.
b. De Fokker is verplicht ziekten of afwijkingen ( zowel erfelijk als aangeboren als later ontstaan ) 
van fokdier en nakomelingen voor zover bij hem bekend, te melden aan de rasvereniging.

De rasvereeniging zal deze data verzamelen en op deze manier een waardevol en bruikbaar bestand scheppen ten behoeve van de fokkers en om het ras op hoog niveau te behouden.

E. FOKCOMMISSIE :

1. Samenstelling :

a. De Fokcommissie is samengesteld uit: 1 Raskeurmeester erkend door St. Hubertus voor het Ras Polski Owczarek Nizinny, 1 Fokker van een ander Ras, 1 Bestuurslid ( niet Fokdier bezitter )
Adviserende Dierenarts ( dient niet aanwezig te zijn )

Taak :De leden moeten onafhankelijk kunnen werken.
Zij controleert de uitvoering van het Fokreglement.
Zij behandelt gevallen die niet , of niet duidelijk in het Fokreglement omschreven zijn.
De Fokcommissie kan, bij uitzondering, voor de eerdergenoemde regels dispensatie verlenen, indien het Ras hierdoor niet wordt geschaad.
Zij kan sancties opleggen aan de leden, de fokdieren of de kennel

F. NESTBEZOEKEN :
1. Samenstelling :De commissie bestaat uit een even aantal leden, waarin zowel fokkers als niet fokkers voor de helft vertegenwoordigd zijn.
De “ nestcontrole “ dient te gebeuren door een afvaardiging van deze commissie samengesteld uit een fokker en een niet-fokker.

2. Taak :Een nest wordt gecontroleerd op de leeftijd van 6 à 7 weken.
Zij bekijken of de pups in ideale omstandigheden kunnen opgroeien en socialiseren.
Zij zien er op toe dat ook de teef goed verzorgd wordt.
Deze gegevens worden genoteerd op een invulformulier en de Vereniging ter hand gesteld.
Zij nemen foto’s van de individuele pups.

3. Sancties :
a. Bij een negatieve beoordeling van het nest kan de KMSH hierover worden ingelicht, en gevraagd om een nestcontrole te doen.

G. BUITENLANDSE LEDEN :
a. Buitenlandse leden dienen aan de minimumeisen van de club van hun land te voldoen, indien er minimumeisen zijn. Zijn deze er niet dan voldoen zij aan de eisen van het Belgisch Fokreglement.

H. AANSPRAKELIJKHEID :
a. De verantwoordelijkheid voor het fokken en afleveren van pups ligt bij de fokker. De rasvereniging (NCB) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van eventuele gebreken bij de pup, betrokken van een fokker. Ook als deze zich houdt aan het bepaalde in dit fokreglement.

I. WIJZIGINGEN :
Wijzigingen aan dit Fokreglementen dienen te gebeuren zoals omschreven in het Huishoudelijk reglement Art 13.1
Deze wijzigingen mogen echter nooit in strijd zijn met de reglementen van de KMSH, en dienen door deze nadien ook te worden aanvaard.

J. SANCTIES :
Hij die het gestelde in voorgaande artikels van dit reglement overtreedt kan, gestraft worden met één of meer der volgende straffen:

berisping
uitsluiting van pupbemiddeling voor het (de) eerstvolgend(e ) nest / 2 nesten
uitsluiting als dekreu 6 maand / 1 jaar
schorsing lidmaatschap 6 maand / 1 jaar
opzegging lidmaatschap

de Fokcommissie legt eventuele Sancties op, deze worden na bevestiging door het Bestuur gepubliceerd in het Clubblad van de N.C.B.